Cadeaus met een goed verhaal!

1. DEFINITIES

1.1. De Giftcard. De drager waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen waarmee de Houder de Acceptant, door tussenkomst van ohmygood, betaalt voor door de Acceptant te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.2. De Houder. De natuurlijke persoon die de Giftcard houdt.

1.3. De Acceptant. De contractuele wederpartij van ohmygood die de Giftcard als betaling accepteert voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.4. ohmygood. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ohmygood B.V. treedt als contractuele wederpartij van de Acceptant en houder op.

1.5 Stichting Beheer ohmygood. De Stichting Beheer ohmygood is de rechtspersoon die de gelden onder zich houdt die zij ontvangt ten behoeve van de Houder. De Stichting Beheer ohmygood heeft als doel het ontvangen en het aan de Houders toebehorend geld te scheiden van het vermogen van ohmygood teneinde betaling aan de Acceptant van de Tegenwaarde in geld – onder aftrek van de Vergoeding – te kunnen waarborgen. De door Stichting beheer ohmygood uitgegeven gelden worden niet aangemerkt als een deposito en vallen niet onder de werking van het Depositogarantiestelsel.

1.6. De Vergoeding. Het bedrag dat ohmygood aan de Acceptant in rekening brengt als onderdeel van de vergoeding voor door ohmygood te verrichten werkzaamheden en de door haar gemaakte en nog te maken kosten, waaronder het opzetten en instandhouden van een systeem waardoor Houder met de Giftcard binnen de onderneming van Acceptant kan betalen.

1.7. De Overeenkomst. De onderhavige overeenkomst tussen Houder en De Stichting Beheer ohmygood. De Overeenkomst zal hierna ook worden aangeduid als de algemene voorwaarden.

1.8. Tegenwaarde in geld. De tegenwaarde van het elektronisch geld op de ohmygood giftcard in Euro (€).

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TERHANDSTELLING

2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ohmygood en de Houder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het is voor ohmgood niet mogelijk om de tekst van de Overeenkomst voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden liggen bij ohmygood ter inzage en zijn te raadplegen op de website www.ohmygood.nl.

2.2. ohmygood verleent aan Houder die de Giftcard verkregen heeft: a. die het bezwaarlijk acht dat de voorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst met de Wederverkoper schriftelijk ter hand zijn gesteld, of b. die binnen de hierna te noemen termijn van drie dagen terug wenst te komen op zijn uitdrukkelijke instemming bij de aanschaf van de Giftcard dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld, binnen drie dagen nadat hij de Giftcard heeft verworven heeft tot de conclusie komt dat hij toch prijs zou hebben gesteld op schriftelijke terhandstelling, onverplicht de bevoegdheid om binnen drie dagen nadat hij de Giftcard rechtstreeks van ohmygood heeft verworven deze aan ohmygood te retourneren en schriftelijk aan ohmygood te melden, onder overlegging van het aankoopbewijs, dat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Stichting Beheer ohmygood zal alsdan de Tegenwaarde in geld binnen 14 dagen na ontvangst overmaken op een door Houder aangegeven bankrekening.

2.3. De in art. 2.2 bedoelde bevoegdheid komt alleen toe aan Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.4. Van de in 2.2 aan Houder verleende bevoegdheid kan slechts een keer door dezelfde Houder gebruik gemaakt worden. De in art. 2.2 genoemde bevoegdheid komt aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Giftcard een transactie heeft verricht zoals bedoeld in art. 3.4 van deze Algemene Voorwaarden.

3. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDER

3.1. De Giftcard mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ohmygood niet gebruikt worden door Houders die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3.2. De Giftcard is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder gegeven worden om te worden gebruikt als cadeaubon. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 2.2 en 2.4 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Giftcard anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart ohmygood en de Stichting Beheer ohmygood ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.

3.3. Houder gaat met ohmygood een overeenkomst aan die gereguleerd wordt door de onderhavige algemene voorwaarden. Indien Houder de Giftcard vervreemdt dan wel op andere wijze de eigendom of het bezit van (het tegoed op) de Giftcard aan een derde verschaft of ter beschikking stelt, dan verbindt Houder zich jegens ohmygood het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde aan de nieuwe eigenaar of gebruiker ten behoeve van ohmygood op te leggen. Houder zal deze Algemene Voorwaarden ter hand stellen aan de derde, althans zal Houder er voor zoor zorgdragen dat de derde ermee instemt dat de voorwaarden hem langs electronische weg ter hand mogen worden gesteld. Houder vrijwaart Stichting beheer ohmygood en ohmygood voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van een geslaagd beroep op art. 6:233 sub b BW door een opvolgende Houder zoals bedoeld in art. 3.2.

3.4. Houder kan met de ohmygood giftcard bij de bij ohmygood aangesloten Acceptanten betalen voor de koop van goederen, betalen voor te verlenen diensten of betalen voor het gebruik van enig goed, met uitzondering van die goederen, diensten of het gebruik aan een minimumleeftijd is on-derworpen, zoals tabak en alcohol. Houder kan met de ohmygood shop giftcard enkel producten op het online winkelplatform van ohmygood betalen. Ohmygood B.V. noch Stichting Beheer ohmygood is partij bij de in dit artikellid bedoelde overeenkomst tussen de Houder en de Acceptant.

3.5. Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan ohmygood en de Stichting Beheer ohmygood en verleent voor zoveel nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de in art. 3.4 bedoelde transactie, althans dat gedeelte van de transactie dat met de Giftcard is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Giftcard heeft plaats op het moment dat Houder de in art. 3.4 bedoelde transactie heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd.

3.6. Houder zal het tegoed op de Giftcard binnen 2 (twee) jaar nadat de Giftcard voor het eerst wordt geactiveerd besteden bij een van de bij ohmygood aangesloten Acceptanten. Na ommekomst van dat jaar zal het tegoed op de Giftcard worden gedeactiveerd.

3.7. Houder zal de Giftcard uitsluitend gebruiken in het kader van de in art. 3.2 en 3.4 genoemde doelen. Het is Houder niet toegestaan fraude te plegen met de Giftcard, dan wel de Giftcard op enigerlei wijze oneigenlijk te gebruiken.

3.8. ohmygood staat er niet voor in dat het aanbod van de Acceptant op het moment van het verwerven van de Giftcard nog geldt op het moment dat de Houder de Giftcard wenst te verzilveren.

3.9. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit nietig is, wordt vernietigd of wordt ontbonden of anderszins door de Houder of Acceptant wordt geannuleerd, dan kan de Acceptant zich het recht voorbehouden de Houder in plaats van restitutie van geld een tegoedbon te geven voor het gedeelte van het bedrag dat met de Giftcard is betaald, die Houder slechts kan besteden bij de onderneming van Acceptant. Ohmygood en Stichting Beheer ohmygood zijn nimmer gehouden het afgeschreven tegoed op de Giftcard terug te boeken.

3.10. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit tot onderwerp heeft het bijwonen van een evenement, het meedoen aan een activiteit of het gebruik van enig goed en de Houder verschijnt, al dan niet buiten zijn schuld, niet op de met de Acceptant overeengekomen plaats en tijdstip voor het bijwonen van het evenement of activiteit dan wel het gebruik van het goed (‘no-show’) dan heeft de Houder jegens ohmygood geen recht op restitutie van het tegoed op de Giftcard noch op enige Tegenwaarde in geld. De Giftcard wordt dan zijn geacht te zijn gebruikt voor de transactie zoals bedoeld in art. 3.4.

3.11. De Giftcard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, en/of al dan niet door Houder veroorzaakte beschadiging van de Giftcard en/of de code, heeft de houder geen recht op vervanging van de Giftcard en vervalt het tegoed op de Giftcard. Houder kan alsdan geen transacties meer verrichten ingevolge art. 3.4.

3.12. De Houder dient de cadeaukaart zorgvuldig te bewaren en de instructies op de website van ohmygood (www.ohmygood.nl) en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de website ligt bij de Houder.

3.13. Partijen komen overeen dat de Giftcard geen betaalkaart is zoals bedoeld in art. 7:46g BW. Indien en voor zover in rechte vast zou komen te staan dat de Giftcard een betaalkaart is zoals bedoeld in art. 7:46g BW dan zullen ohmygood en Stichting Beheer ohmygood nimmer verplicht zijn tot (terug)betaling van het door het frauduleuze gebruik ten onrechte van de Giftcard afgeschreven tegoed. Stichting Beheer ohmygood is in dat geval evenmin verplicht tot het bijschrijven van het door het frauduleuze gebruik ten onrechte van de Giftcard afgeschreven tegoed.

3.14. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

4. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN STICHTING BEHEER OHMYGOOD

4.1. ohmygood zal er voor zorg dragen dat het aan Houder toebehorende tegoed op de Giftcard op zorgvuldige wijze wordt beheerd op de bankrekening van Stichting Beheer ohmygood.

4.2. ohmygood zal aan de Houder geen rente vergoeden over het tegoed op de Giftcard.

4.3. ohmygood kan, indien Houder in strijd handelt met art. 3 van de Overeenkomst, althans Houder in strijd met art. 3 van deze overeenkomst dreigt te handelen, zonder nadere aankondiging het tegoed op de Giftcard blokkeren. ohmygood zal vervolgens een onderzoek instellen. Na onderzoek kan ohmygood gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: zij kan de Giftcard geblokkeerd houden, zij kan aan Houder (het restant van) de Tegenwaarde in geld uitkeren dan wel de Giftcard deblokkeren. Gedurende de periode dat de Giftcard is geblokkeerd kan de Houder geen transacties verrichten zoals bedoeld in art. 3.4. Gedurende de periode dat de Giftcard is geblokkeerd lopen de termijnen zoals bedoeld in art. 3.6 door.

4.4. ohmygood zal de Houder niet behoeven te informeren indien zij gebruik maakt van één van de haar in art. 4.3 toekomende bevoegdheden. Houder zal zelf contact met ohmygood op dienen te nemen indien hij meent dat de Giftcard ten onrechte is geblokkeerd.

4.5. De Overeenkomst kan, mede vanwege wijziging door overheidswege van de publiekrechtelijke regels die betrekking hebben op het uitgeven en beheren van elektronisch geld, door de ohmygood worden gewijzigd. Wijzigingen van de Overeenkomst worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt op de website www.ohmygood.nl. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

4.6. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

5. TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Stichting Beheer ohmygood en ohmygood B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Stichting Beheer ohmygood en of ohmygood B.V. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Stichting Beheer ohmygood en of ohmygood B.V.

5.2. ohmygood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met de Houder.

5.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Stichting Beheer ohmygood en/of ohmygood gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door ohmygood Giftcard aan de Houder te vergoeden schade beperkt tot het restant van de Tegenwaarde in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.4. Voor het intreden van verzuim van Stichting Beheer ohmygood en/of ohmygood zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn waarin Houder Stichting Beheer ohmgood de gelegenheid biedt om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, ook in die gevallen waarvan art. 6:83 BW bepaalt dat ingebrekestelling niet noodzakelijk is voor het intreden van het verzuim.

5.5. ohmygood kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen, indien en voor zover ohmygood dat nodig acht. ohmygood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

6. BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE

6.1. Tegenover de Houder strekt een uittreksel uit de administratie van ohmygood of een uittreksel uit de administratie van een door ohmygood ingeschakelde derde tot volledig bewijs, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.

6.2. ohmygood of een door haar ingeschakelde derde hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

7. TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze.

Back To Top