Cadeaus met een goed verhaal!

Ohmygood verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle on- en offline activiteiten van Ohmygood. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Ohmygood gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijke

Ohmygood is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Ohmygood vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de
wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp én AVG stellen. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt ohmygood uw persoonsgegevens?

Ohmygood verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (klant-, leveranciers-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de klanten- en leveranciersadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van klanten/leveranciers en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website(via cookies);

· onze bedrijfsvoering;
· het voldoen aan een wettelijke verplichting;
· archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Ohmygood verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website van ohmygood. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van ohmygood.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt ohmygood uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming

Welke persoonsgegevens verzamelt Ohmygood?

Ohmygood verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Bijvoorbeeld middels contactformulier of clickgedrag op de website.

Privacy statement Ohmygood

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief ohmygood biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het bestand van ontvangers van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Hoe zorgt ohmygood voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? Ohmygood gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ohmygood neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. In opdracht van ohmygood kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. ohmygood maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Ohmygood kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ohmygood verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Ohmygood bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Ohmygood. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Ohmygood nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Ohmygood) maakt.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past ohmygood passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Ohmygood neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Clickgedrag Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. Gebruik van cookies Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies accepteren Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt. Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Naam cookie:

BWCookieCheck BWCookieCheckV2 BWLoginNavigation ASP.NET_SessionId FedAuth
WSS_FullScreenMode BWDisabledInfoBlokAlert Username
PHPSESSID
_ga (Google analytics) _gid (Google analytics)

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Tijd dat de cookie bewaard wordt: Max. 2 jaar Max. 2 jaar 1 dag Sessie Sessie Sessie Max. 2 jaar Max. 5 jaar Sessie 2 jaar geldig 1 dag geldig bezoekers de website gebruiken. De

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Voor Ohmygood geldtGoogle Analytics-cookies gebruikt; Een Verwerkersovereenkomst met Google hebt gesloten; Het laatste octet van het IP-adres hebt gemaskeerd; De optie ‘gegevens delen’ hebt uitgezet en Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Een verwerkersovereenkomst met Google is gesloten
 • Er worden geen andere diensten gebruikt in combinatie met Google Analytics-cookies

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten. Privacy beleid van derden Op de website van Ohmygood kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Ohmygood behorende, websites. Ohmygood kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 4 juni 2019
Ohmygood behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Ohmygood raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Back To Top